Gustav Hellberg
 

S.V.O. Security Vision Object, # I-VI

20 x 20 x 7 cm
enamel, LED, MDF, polystyrene, 9 V battery