Gustav Hellberg
 

V.R.O. Vision Rescue Object, # III–VI

20 x 20 x 7 cm
enamel, LED, MDF, polystyrene, 9 V battery